Logo Koszalińskiej Biblioteki Publicznej

Ogólny zakres obowiązków:

 • prowadzenie pojazdu służbowego,
 • dbałość o stan techniczny i czystość pojazdu oraz wszelkie sprawy związane z jego eksploatacją (przeglądy, wymiana ogumienia, naprawy),
 • prowadzenie kart drogowych,
 • utrzymanie porządku i czystości w garażach,
 • prace konserwacyjne w budynku KBP i filiach bibliotecznych (wykonywanie drobnych napraw),
 • wykonywanie czynności związanych ze zmianami organizacyjnymi pomieszczeń (przenoszenie, demontaż i montaż elementów wyposażenia, artykułów biurowych oraz dokumentów),
 • zakupy materiałów przeznaczonych na bieżące naprawy konserwacyjne, artykułów biurowych, środków czystości, i in.,
 • dbałość o bieżące pozbywanie się odpadów segregowanych (makulatura).

Oczekiwania wobec kandydata do pracy:

 • poziom wykształcenia: zasadnicze zawodowe, mile widziane średnie;
 • doświadczenie zawodowe: doświadczenie w pracy w charakterze kierowcy (staż pracy minimum 2 letni);
 • umiejętności i uprawnienia: prawo jazdy kat. B (minimum od 2 lat); mile widziane uprawnienia elektryczne; umiejętność wykonywania drobnych napraw konserwacyjnych.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o składanie aplikacji do końca października br., osobiście w budynku głównym biblioteki przy pl. Polonii 1 (sekretariat, III piętro) lub pocztą na adres: 75-415 Koszalin, pl. Polonii 1. Do przesłanych dokumentów należy załączyć oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (jak niżej).

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną im. Joachima Lelewela w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym.

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji przez ww. instytucję * 

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”

*niepotrzebne skreślić

Tel. kontaktowy: 604-754-408