Logo Koszalińskiej Biblioteki Publicznej

Znak sprawy: AG.202.1.2017

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „ Sukcesywna dostawę książek dla Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela”

Zamawiający Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela w Koszalinie, informuje, że jako najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu do realizacji wybrano ofertę nr 3, którą złożyła firma:

Super Siódemka Lucjan Wypych Spółka Jawna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Opłotki 23 za cenę 5 złotych słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych 25/100.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty, nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty

 

Numer ofertyFirma (nazwa) oraz adres WykonawcyLiczba pkt w kryterium
cena
max 60 pkt
Liczba pkt w kryterium
okres realizacji

25 dni: 0 pkt
20 dni: 20 pkt
15 dni: 40 pkt
Łączna ilość punktów
1. OSDW Azymut Sp. Z9 o.o. ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa 58,11 40 98,11
2. Hurtownia Książek „Kodeks” Bogdan Pultyn
Ul. Długa 63 , 85-034 Bydgoszcz
20,27 40 60,27
3. Super Siódemka Lucjan Wypych Sp. Jawna ul. Opłotki 23, 60-012 Poznań 60,00 40 100,00
4. PLATON Sp. Z o.o. ul. Sławęcińska 16, Macierzysz, 05-850 Ożarów Mazowiecka 53,38 40 93,38

 

 

Oferta nr 3 jest najkorzystniejsza spośród niepodlegających odrzuceniu, otrzymała 100 pkt oraz spełnia warunki dotyczące przedmiotu zamówienia określone w SIWZ

Zamawiający informuje, że nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

Podpisał:
Andrzej Ziemiński
Dyrektor Koszalińskiej Biblioteki Publicznej