Znak sprawy: AG.26.1.2018


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „ Sukcesywną dostawę książek dla Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela”
Zamawiający Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela ,na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) informuje, że jako najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu do realizacji wybrano ofertę nr 1, którą złożyła firma:

OSDW Azymut Sp. z o.o. , ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa za cenę 76.728,00 złotych (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych 00/100).

Oferta nr 1 jest najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu, otrzymała największą ilość punktów w kryterium oceny oraz spełnia warunki dotyczące przedmiotu zamówienia określone w SIWZ.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty, nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Numer oferty Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu

Liczba pkt w kryterium

Cena -

max. 60 pkt

Liczba pkt w kryterium

okres realizacji:

max. 40 pkt

Razem

ilość punktów
1. OSDW Azymut Sp. z o.o. ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa 60,00 40,00 100,00
2. Super Siódemka Lucjan Wypych Sp. Jawna ul. Opłotki 23, 60-012 Poznań 59,59 40,00 99,59

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

Podpisał
Andrzej Ziemiński
Dyrektor Koszalińskiej Biblioteki Publicznej