Załącznik
do Zarządzenia nr 22/2020
Dyrektora Koszalińskiej Biblioteki Publicznej
im. Joachima Lelewela z dnia 28 grudnia 2020 r.

 

CENNIK OPŁAT
pobieranych od czytelników w agendach
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela

 1. Opłaty za usługi:
  1. Usługi bibliograficzne / informacyjne
   Zlecenie wyszukiwania informacji bibliograficznych z baz Biblioteki Narodowej oraz baz własnych biblioteki - 15 zł brutto.
   Koszt wydruku w/wym. zestawień wynosi 0,20 zł za 1 stronę formatu A4.
  2. Usługi reprograficzne
   Wykonywanie odbitek ksero wyłącznie ze zbiorów własnych biblioteki zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994, nr 24, poz. 83 z późniejszymi zm.) może odbywać się tylko na użytek osobisty, niekomercyjny. Koszt odbitki wynosi 0,20 zł za 1 stronę formatu A4.
  3. Wypożyczenia międzybiblioteczne
   Sprowadzenie zamówionych przez czytelnika materiałów w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych - opłata pocztowa według aktualnego cennika Poczty Polskiej.
  4. Wydruki z Internetu, wykonane przez czytelników przy pomocy drukarek, pochodzących z projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina" są bezpłatne. 
 2. Kaucja za wypożyczone materiały biblioteczne
  Od osób nieposiadających wydanego w Polsce dowodu osobistego pobierana jest kaucja
  w kwocie nie mniejszej niż 25 zł od 1 materiału bibliotecznego (książka, płyta – 1 album lub tytuł). Dokładną wysokość kaucji ustala bibliotekarz w zależności od wartości książki.
 3. Opłaty (kary umowne) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych:
  1. Opłata za przetrzymanie książek, płyt CD z muzyką, płyt z nagraniem tekstu literackiego (audiobook), płyt i kaset z filmem oraz płyt analogowych ponad termin ustalony w regulaminie – 0,20 zł od jednego woluminu (egzemplarza) za każdy dzień po terminie zwrotu.
  2. Opłata za przetrzymanie zbiorów wypożyczonych z czytelni w ramach tzw. wypożyczeń krótkoterminowych (nocnych i weekendowych):
   • 30 zł od jednej książki (egzemplarza) za każdy dzień po terminie zwrotu
   • 10 zł od jednego woluminu czasopisma (egzemplarza) za każdy dzień po terminie zwrotu
  3. Koszty korespondencji w sprawie niezwróconych w terminie materiałów bibliotecznych oraz wynikających z tego tytułu należności - według aktualnego cennika Poczty Polskiej.
 4. Opłaty (odszkodowania) za zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych:
  1. Opłata za zagubioną, zniszczoną lub niekompletną książkę – w wysokości ceny inwentarzowej nie mniej niż - 30 zł
  2. Opłata za zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie albumu CD z nagraniem muzyki w wysokości ceny inwentarzowej nie mniej niż - 100 zł
  3. Opłata za zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie płyty CD z nagraniem tekstu literackiego (audiobook) w wysokości ceny inwentarzowej nie mniej niż - 50 zł
  4. Opłata za zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie płyty analogowej w wysokości ceny inwentarzowej nie mniej niż - 60 zł
  5. Opłata za zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie filmu (DVD i VHS) nie mniej niż - 100 zł
  6. Wystawienie duplikatu karty bibliotecznej - 5 zł