Załącznik
do Zarządzenia Nr 19 /2020
dyrektora Koszalińskiej Biblioteki Publicznej
im. Joachima Lelewela
z dnia 28 grudnia 2020 r.

REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI NALEŻĄCYCH
DO KOSZALIŃSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. JOACHIMA LELEWELA

Regulamin windykacji wierzytelności należących do Koszalińskiej Biblioteki Publicznej (zwany dalej Regulaminem), określa sposób i zasady postępowania prowadzonego w celu skutecznego wyegzekwowania zaległych wierzytelności należących do Koszalińskiej Biblioteki Publicznej (zwanej dalej Biblioteką).

I. POSTEPOWANIE OGÓLNE

 1. Regulamin windykacji ma zastosowanie do wierzytelności powstałych z tytułu:
  1. Nieuregulowanie opłaty za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych tj.: książek, zbiorów specjalnych (płyt CD z muzyką, audiobooków lub materiałów do nauki języków, płyt analogowych, płyt i kaset z filmem) lub czasopism,
  2. opłat za zagubione materiały biblioteczne
  3. nieuregulowania opłat za przetrzymanie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
  4. kosztów korespondencji według aktualnego cennika Poczty Polskiej,
  5. odsetek ustawowych za opóźnienie, kosztów procesu, opłaty skarbowej i kosztów egzekucji.
 2. Windykacja prowadzona jest w stosunku do osób pełnoletnich.
 3. W stosunku do osób niepełnoletnich odpowiedzialność za zaległe zobowiązania ponoszą ich opiekunowie prawni, którzy poręczyli za nieletniego.

II. PROCEDURA WINDYKACYJNA

 1. W wezwaniu do dobrowolnego zwrotu materiałów bibliotecznych lub do dobrowolnej zapłaty Czytelnik ma wyznaczony 31-dniowy termin polubownego i ostatecznego rozliczenia się z biblioteką.
 2. Po tym terminie zostaje wszczęta procedura windykacyjna wobec Dłużnika Biblioteki.
 3. Dłużnik otrzyma listem poleconym windykacyjne wezwanie do zapłaty za niezwrócone materiały biblioteczne i opłatę za ich przetrzymanie ponad ustalony termin wyliczoną na dzień wystawienia pisma.
 4. Windykacyjne wezwanie do zapłaty zawiadamia również, że w przypadku braku reakcji ze strony Czytelnika, informacja o zadłużeniu zostanie przekazana do ogólnopolskiego rejestru dłużników lub do postępowania sądowego.
 5. Wszelkie koszty związane z wszczęciem i prowadzeniem postępowania windykacyjnego, postępowania sądowego i egzekucyjnego obciążają Dłużnika w pełnej wysokości.
 6. Dłużnik w postępowaniu windykacyjnym zgłasza się do Specjalisty do spraw rozliczeń czytelników, aby zwrócić wypożyczone zbiory biblioteczne i uregulować należność.
 7. Dłużnik dokona spłaty:
  1. w kasie Biblioteki plac Polonii 1, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00
  2. na rachunek bankowy Biblioteki podany na wezwaniu do zapłaty

III. ODWOŁANIA I WNIOSKI

 1. W uzasadnionych i odpowiednio udokumentowanych przypadkach Czytelnik może wystąpić do Dyrektora Biblioteki z wnioskiem (zał. nr 1) o:
  1. umorzenie należności w całości lub w części
  2. odroczenie terminu spłaty całości lub części należności
  3. rozłożenie na raty spłaty całości lub części należności
 2. Należności mogą być umarzane w całości lub w części, odroczone terminy spłaty całości lub części, rozłożone na raty w całości lub w części - tylko w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Dłużnika lub interesem publicznym.
 3. Za ważny interes Dłużnika uważa się w szczególności:
  1. wysokość dochodów Dłużnika, które powodują, że uiszczenie opłaty za przetrzymywanie bądź brak zwrotu materiałów bibliotecznych spowoduje uszczerbek w koniecznym utrzymaniu Dłużnika i jego rodziny, przy czym pod uwagę brany będzie dochód w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
  2. chorobę i zły stan zdrowia Dłużnika, a także zdarzenie losowe, jeżeli uniemożliwiałby lub miały wpływ na terminowy zwrot materiałów bibliotecznych.
 4. Czytelnik może złożyć w/w wniosek po uprzednim zwrocie materiałów bibliotecznych lub zapłacie ich równowartości.
 5. Do wniosku powinny być dołączone dokumenty potwierdzające okoliczności w nim wymienione.
 6. Okres odroczenia terminu zapłaty należności nie może przekroczyć 12 miesięcy.
 7. Rozłożenie na raty należności może nastąpić maksymalnie na 12 miesięcznych rat, a w szczególnych przypadkach na okres nie dłuższy niż 48 rat.
 8. Jeżeli Dłużnik nie dokona spłaty:
  1. w odroczonym terminie, cała należność staję się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwszego dnia wymagalności,
  2. którejkolwiek z rat w ustalonym terminie lub wysokości, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwszego dnia wymagalności.
 9. Wnioski można składać osobiście w sekretariacie Biblioteki lub przesłać pocztą.
 10. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie (7 dni roboczych) powoduje pozostawienie do bez rozpoznania.
 11. Umorzenie zaległych wierzytelności w całości lub części, odroczenie terminu płatności zaległych wierzytelności lub ich rozłożenie na raty, następuje na podstawie decyzji Dyrektora Biblioteki, która zostanie wydana w ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
 12. Decyzja Dyrektora Biblioteki zostanie wysłana listem poleconym do dłużnika lub na adres e-mailowy wskazany przez czytelnika i nie podlega dalszym negocjacjom. Decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych Czytelnika jest Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela, pl. Polonii 1, 75-415 Koszalin.
 2. Informacja dotyczących przetwarzania danych osobowych Czytelników przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną dostępna jest na stronie internetowej https://www.biblioteka.koszalin.pl w zakładce „RODO”.

V. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa oraz Uchwała nr IV/48/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadającym Gminie Miastu Koszalin lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej (Dz. Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 7 czerwca 2019 r. poz. 3177) zmieniona uchwałą Rady Miejskiej w Koszalinie r X/199/2019 z dnia 24.10.2019 r.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i ma zastosowanie do wniosków o umorzenie / odroczenie lub rozłożenie na raty materiałów bibliotecznych złożonych po jego wejściu w życie.
 3. Regulamin podlega wraz z załącznikami podlega publikacji na stronie internetowej Biblioteki www.biblioteka.koszalin.pl
ZAŁĄCZNIKI
Plik Pobrano
Wniosek (format MS Word) 137