ZARZĄDZENIE NR 19/2020
Dyrektora Koszalińskiej Biblioteki Publicznej
im. Joachima Lelewela
z dnia 28 grudnia 2020 r.

 

w sprawie: wprowadzenia REGULAMINU WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI NALEŻĄCYCH DO KOSZALIŃSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. JOACHIMA LELEWELA

 

Na podstawie Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 , poz. 869 z późn.zm.), Uchwały nr IV/48/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadającym Gminie Miastu Koszalin lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej
(Dz. Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 7 czerwca 2019 r. poz. 3177) zmieniona uchwałą Rady Miejskiej w Koszalinie nr X/199/2019 z dnia 24.10.2019 r. oraz Ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1479
z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam Regulamin windykacji wierzytelności dla dłużników w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.