ZARZĄDZENIE NR 22/2020
Dyrektora Koszalińskiej Biblioteki Publicznej
im. Joachima Lelewela
z dnia 28 grudnia 2020 r.

 

w sprawie Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela

 

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy o bibliotekach z 27 czerwca 1997 roku (Dz.U. 2018 poz. 574 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zatwierdzam Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, obejmujący:

  1. Cennik opłat pobieranych od czytelników w agendach Koszalińskiej Biblioteki Publicznej stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.
  2. Zobowiązanie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
  3. Upoważnienie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
  4. Oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.

§ 2.

Traci moc Zarządzenie Nr 11/2019 dyrektora Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Koszalińskiej Biblioteki Publicznej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.