Logo Koszalińskiej Biblioteki Publicznej

REGULAMIN

Powiatowego Konkursu Plastycznego
„Ilustrujemy Bajki Pana Perrault "

 • Organizatorem Konkursu jest Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela w Koszalinie
 • Konkurs skierowany jest do dzieci ze szkół podstawowych Koszalina i powiatu koszalińskiego.
 • Celem Konkursu jest:
  • zachęcanie do czytania przez promowanie Baśni Charles'a Perrault,
  • popularyzacja działań plastycznych i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych,
  • umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu.
 • Uczestnicy konkursu samodzielnie wykonują dowolną ilość prac w formacie małego(A4) lub dużego bloku rysunkowego(A3) wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp.) Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych. Jurorzy będą oceniać tylko prace indywidualne!!!
 • Prace powinny być zaopatrzone w metryczkę zawierającą: tytuł pracy, tytuł utworu, który był inspiracją do pracy, imię i nazwisko uczestnika konkursu, klasę, adres szkoły, numer kontaktowy.
 • Do pracy powinna być dołączona zgoda rodzica/opiekuna na przetwarzanie danych osobowych dziecka i rozpowszechnianie pracy wykonanej na ten konkurs.(Wzór w załączniku nr 1)
 • Prace należy przesłać do 25 marca 2013 roku na adres: Koszalińska Biblioteka Publiczna, plac Polonii 1, 75-415 Koszalin, Dział Metodyki i Promocji, kontakt telefoniczny: 94 348-15-62.
 • Prace przysyłane po terminie nie będą oceniane.
 • Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
 • Prace oceni Jury powołane przez Organizatora. Prace pozostają do dyspozycji organizatora.
 • Podsumowanie Konkursu i rozdanie nagród odbędzie się 10 kwietnia 2013 roku w sali konferencyjnej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, plac Polonii 1.
 • Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród pisemnie lub telefonicznie.

Organizatorzy

 

..............................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA
Wyrażam zgodę na bezpłatne i nieograniczone wykorzystanie, rozpowszechnianie oraz przetwarzanie przez
Koszalińską Bibliotekę Publiczną pracy wykonanej przez moje dziecko ............................................................ na powiatowy konkurs plastyczny „Ilustrujemy Bajki Pana Perrault" organizowany przez tę bibliotekę . Moja zgoda obejmuje wszystkie pola eksploatacji, a w szczególności umieszczenie pracy na wystawie pokonkursowej w Galerii Region Koszalińskiej Biblioteki Publicznej.
Wyrażam zgodę na wykonanie przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka podczas finału konkursu „Ilustrujemy Bajki Pana Perrault" 10.04.2013 r. oraz na wielokrotne i nieograniczone w czasie rozpowszechnianie tych zdjęć. Wizerunek ten będzie zawsze wykorzystywany wyłącznie w celach związanych z działalnością biblioteki i jej promocją.
Wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości imienia, nazwiska i szkoły mojego dziecka gdyby zostało laureatem konkursu.

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna:.......................................................

Miejscowość/data .........................................................

Podpis: .................................................................