W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO,

Koszalińska Biblioteka Publiczna w Koszalinie informuje, że:

 1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Koszalińska Biblioteka Publiczna, ul. Plac Polonii 1, 75-415 Koszalin.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań administratora związanych z działalnością socjalną.
 3. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
 4. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne w celu przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z funduszu oraz ustalenia ich wysokości, a także przez okres dochodzenia do nich praw lub roszczeń zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
 5. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 –17 RODO;
  2. ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 6 ppkt 1 –2 należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
 7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe do skorzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.